GZH: Thiamine 200 mg

Het moge duidelijk zijn, dat wij het in het Antonius Sneek zonde vinden als we kennis niet met elkaar delen en overal het wiel opnieuw uit moeten vinden. Daarom publiceren wij hier de benodigde documentatie die nodig is voor het importeren van geneesmiddelen uit het buitenland. Deze dienen te worden ingediend bij de IGZ. Doe er uw voordeel mee en schroom niet om ook uw gevonden documenten met uw collega’s te delen.

Documenten voor importeren thiamine 200 mg

gmp-certificate-hevert-arzneimittel-gmbh-co-kg

vitamine-b1-200mg-hevert-spc-d

erasmus-protocol-complicaties-alcoholabusus

GZH: Ajmaline 50mg/10ml

Het moge duidelijk zijn, dat wij het in het Antonius Sneek zonde vinden als we kennis niet met elkaar delen en overal het wiel opnieuw uit moeten vinden. Daarom publiceren wij hier de benodigde documentatie die nodig is voor het importeren van geneesmiddelen uit het buitenland. Deze dienen te worden ingediend bij de IGZ. Doe er uw voordeel mee en schroom niet om ook uw gevonden documenten met uw collega’s te delen.

Documenten voor importeren ajmaline 50 mg/ 10 ml

farmacotherapeutische-onderbouwing-gilurytmal

gilurytmal-amp-spc-d

gmp-certificate-haupt-pharma-wulfing-gmbh

GZH: Sotalol 40 mg IV

Het moge duidelijk zijn, dat wij het in het Antonius Sneek zonde vinden als we kennis niet met elkaar delen en overal het wiel opnieuw uit moeten vinden. Daarom publiceren wij hier de benodigde documentatie die nodig is voor het importeren van geneesmiddelen uit het buitenland. Deze dienen te worden ingediend bij de IGZ. Doe er uw voordeel mee en schroom niet om ook uw gevonden documenten met uw collega’s te delen.

Documenten voor importeren Sotalol 40 mg IV

farmacotherapeutische-onderbouwing-sotalol

gmp-certificate-hevert-arzneimittel-gmbh-co-kg

sotalol-40mg-iv-carino-inj-lsg-spc-d

Medicatieoverdracht protocollen herzien

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten bepaalt dat bij elk contact met een voorschrijver een actueel medicatieoverzicht beschikbaar dient te zijn. Dit overzicht vormt de basis voor het medisch handelen (zie www.medicatieoverdracht.nl).
Echter, doordat medicatiegegevens van patiënten vaak verspreid zijn over dossiers van verschillende zorgverleners kost het bij een contactmoment veel werk om een actueel medicatieoverzicht samen te stellen. Het is daarom noodzakelijk dat zorgverleners onderling afspraken maken om tot één actueel gedeeld medicatiebeeld te komen.
Met de richtlijn als basis hebben de zorgverleners in Zuidwest-Friesland in 2011 voor acht belangrijke overdrachtsmomenten protocollen gemaakt om de medicatieoverdracht mogelijk te maken. De betrokken zorgverleners waren huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, de trombosedienst, GGZ Friesland en het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord.
Heldere afspraken zorgen ervoor dat de verantwoordelijkheden op de verschillende contactmomenten tussen patiënt en zorgverlener bekend zijn bij alle behandelaars in de keten.
Iedere beroepsgroep in de regio Zuidwest-Friesland heeft de protocollen vervolgens binnen de eigen werkprocessen geïmple- menteerd en de kennis hierover is gedeeld met belanghebbenden in het hele land.
Opt-in
Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen maken steeds vaker gebruik van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Een deel van het medicatieoverzicht wordt elektronisch uitgewisseld via deze infrastructuur.
Omdat de processen anders verlopen als er gebruik wordt gemaakt van het LSP, is een deel van de protocollen uit 2011 herschreven. Ook de mogelijkheden die de verschillende ICT-leveranciers in 2015 zullen opleveren zijn al meegenomen in
de herschreven protocollen. Voorbeelden hiervan zijn het opvragen van allergieën en de inzage in labgegevens.
In de herschreven protocollen zijn de verantwoordelijkheden wederom duidelijk per zorgverlener vastgelegd. Verschil is dat nu duidelijk is wat voor iedere zorgverlener de verantwoordelijkheid is indien de patiënt wél toestemming (opt-in) voor het delen van de gegevens heeft gegeven en wat de verantwoordelijkheid is als géén toestemming is verleend.

De protocollen zijn hier te vinden.

Ons Kwaliteitshandboek gebaseerd op ZAS 2010

Bij de herziening van ons kwaliteitshandboek hebben wij besloten deze geheel rondom de ZAS2010 op te zetten. De opbouw is als volgt:
1. Algemene gegevens van het kwaliteitshandboek
2. Algemene gegevens van de afdeling Klinische Farmacie
3. Kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsdoelstellingen
4. Processen
4.1 Farmaceutische patiëntenzorg
4.2 Veiligheidsmanagement
4.3 Medicatiebeleid
4.4 Inkoop
4.5 Voorraadbeheer en distributie
4.6 Bereiding
4.7 Laboratoriumonderzoek
4.8 Onderwijs en Onderzoek
4.9 Kwaliteitsmanagement
4.10 Personeel en organisatie
4.11 Ruimte en voorzieningen

U kunt het kwaliteitshandboek hier downloaden. Doe er uw voordeel mee en laat het ons vooral weten als u opmerkingen of vragen heeft op j.arts@antonius-sneek.nl

Hartelijke groet,

Joris Arts

Chipsoft Kijkdag!

Geachte collega’s,

Geheel volgens onze overtuiging dat het delen van kennis tegenwoordig absolute noodzaak is, willen wij u uitnodigen om op donderdag 4 oktober naar Sneek af te reizen. De ziekenhuisapotheek organiseert op die datum een Chipsoft Kijkdag.

In december 2011 zijn in ons ziekenhuis alle bestaande Chipsoft modules rondom apotheek en medicatie geïmplementeerd. Als eerste Chipsoft ziekenhuis is in het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord de toedienregistratie met barcodeverificatie kliniekbreed uitgerold. Wij willen u op deze dag graag een demonstratie geven van ons proces van voorschrijven tot toedienen. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.
Er is een zo gevarieerd mogelijk programma opgesteld, dat u hier kan bekijken. Tijdens de verschillende onderdelen zal er aandacht zijn voor tips met betrekking tot de inrichting maar ook voor bekende problemen, die nog opgelost moeten worden. Door deze punten te bespreken hopen we gezamenlijk sneller tot een oplossing van deze punten te komen.

Bent u een Chipsoft gebruiker of heeft u belangstelling voor dit systeem en wilt u samen met ons ervaringen delen om zo gezamenlijk verder stappen te zetten naar een optimale borging van de medicatieveiligheid, houd dan alstublieft deze datum vrij en kom langs.
Het is uiteraard ook mogelijk om gedeeltes van het programma te volgen.

U kunt u via dit formulier inschrijven.

Hopelijk tot 4 oktober!

Namens de ziekenhuisapothekers van het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord,

Joris Arts
Hoofd Klinische Farmacie

Onze businesscases en protocollen rondom medicatieoverdracht

Geachte collega,
Alle zorgverleners in Nederland moeten zich houden aan de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten’. Aangezien er genoeg voorbeelden zijn in Nederland waarbij er gewerkt wordt volgens deze richtlijn, kunnen anderen van deze goede voorbeelden leren. Daarom willen wij u bij dezen onze protocollen en businesscases aanbieden. Wij hebben hier in het Antonius Ziekenhuis in Sneek veel tijd en energie in gestoken en willen voorkomen dat u datzelfde nog eens moet doen.

In de regio Zuidwest Friesland wordt al sinds 2008 hard gewerkt aan het implementeren van de richtlijn. In dat jaar kwamen de apothekers, apotheekhoudende huisartsen, huisartsen, thuiszorg en ziekenhuisapothekers bij elkaar om deze te bespreken. Snel kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat iedereen huiswerk te doen had. Zo moest bijvoorbeeld de thuiszorg afspraken maken met apothekers over het standaardiseren van deellijsten en moest de ziekenhuisapotheek afspraken maken met de apothekers om te koppelen via OZIS. Aan de slag dus!
De ziekenhuisapotheek startte daarop ook met het uitvoeren van pilots om medicatieverificatie bij opname en ontslag te onderzoeken. Hiervoor zijn twee businesscases geschreven die u hier en hier kunt downloaden.
Eind 2010 kwamen wij wederom bij elkaar en kwamen tot de conclusie dat weliswaar ieder zijn huiswerk had gedaan, maar dat er tussen de verschillende zorgverleners nog wel een vacuüm bestond. Ieder had het goed geregeld vanaf zijn voordeur tot zijn achterdeur, maar overkoepelend (transmuraal) was er nog niets vastgelegd.
Op basis van een ‘Zorg voor Veilig’-project is er een module over medicatieoverdracht geschreven. Deze is hier te downloaden. Vervolgens is de module met vertegenwoordiging van de apothekers, apotheekhoudende huisartsen, huisartsen, ziekenhuisapothekers, thuiszorg, GGZ, verpleeghuizen en trombosedienst doorlopen en is er een achttal veelvoorkomende overdrachtsmomenten uitgewerkt waarbij nu vastgelegd is wie waarvoor verantwoordelijk is. De protocollen zijn hier te downloaden. Deze protocollen vormen de basis voor Medicatieoverdracht in zuidwest Friesland en geven de zorgverleners duidelijke verantwoordelijkheden. Zoals gezegd doe er uw voordeel mee, en schroom niet vragen en commentaar te mailen naar dit emailadres.

Met vriendelijke groet,

Namens de ziekenhuisapothekers van het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord,

Joris Arts
Hoofd Klinische Farmacie

Productdossiers van ons, voor u!

Geachte collega’s,

Het is ons al langer een doorn in het oog dat er in het beperkte aantal ziekenhuisapotheken dat wij in Nederland hebben, her en der wielen opnieuw worden uitgevonden, terwijl deze informatie bij collega’s gewoon voorhanden is. Doodzonde van alle geïnvesteerde tijd.
Wat zou u in de tijd die u hiermee ‘verdoet’ wel niet voor mooie, patiëntveiligheidsverbeterende, innovatieve, waardevolle dingen kunnen doen! Aangezien wij overtuigd zijn van de meerwaarde van het delen van informatie, kunt u op deze website al onze productdossiers downloaden. Doe er uw voordeel mee en laat het ons via email weten als u onvolkomendheden aantreft, zodat wij dit kunnen aanpassen. Het is een extractie vanuit ons kwaliteitssysteem in april 2012 en derhalve een momentopname. Latere, vernieuwde versies worden niet direct automatisch op de website aangepast.
Als u hier vragen over heeft, neem dan gerust contact op via 0515-488507 en vraag naar Rixt Nynke Eggink, bereidingsapotheker.

Laat dit vooral ook een uitnodiging zijn om ook uw gegevens, documenten, businesscases en andere zaken die voor uw collega’s belangrijk kunnen zijn met uw collega’s te delen.

De productdossiers vindt u hier.

Namens de ziekenhuisapothekers van het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord,

Joris Arts, Ziekenhuisapotheker
Hoofd Afdeling Klinische Farmacie